Sharipova, V.Kh., S. Beridze, O.O. Pidmurniak, N.A. Shanazarov, Yu.Yu. Kobeliatskyi, KoshlyaV.І., S.B. Peev, N. Babunashvili, V. Cojocaru, A. Bely, O.Ye. Kanikovskyi, and I. Pyrtsak. “The First Data on International Multicenter Clinical Study RheoSTAT-CP0620 on the Efficacy and Safety of Rheosorbilact® Infusion in Therapy of Sepsis”. Infusion & Chemotherapy, no. 2 (May 16, 2022): 11-20. Accessed November 29, 2022. https://infusion-chemotherapy.com/index.php/journal/article/view/299.