Feshchenko, Y., M. Gumeniuk, LynnykМ., O. Dziublyk, M. Kuzhko, TereshkovychО., O. Khmel, I. Panashchuk, M. Yashchenko, DenysovО., and SprynsianТ. “Inhaled Antiseptics and Inhaled Antiviral Non-Prescription Drugs in the Prevention of ARVI, in Particular COVID-19: An Epidemiological Study”. Infusion & Chemotherapy, no. 4, Dec. 2021, pp. 5-15, doi:10.32902/2663-0338-2021-4-5-15.