Sharipova, V., Beridze, S., Pidmurniak, O., Shanazarov, N., Kobeliatskyi, Y., Koshlya, V., Peev, S., Babunashvili, N., Cojocaru, V., Bely, A., Kanikovskyi, O. and Pyrtsak, I. (2022) “The first data on international multicenter clinical study RheoSTAT-CP0620 on the efficacy and safety of Rheosorbilact® infusion in therapy of sepsis”, Infusion & Chemotherapy, (2), pp. 11-20. doi: 10.32902/2663-0338-2022-2-11-20.