Feshchenko, Y. I., Melnyk, V. M., Gumeniuk, M. I., & Lynnyk, M. I. (2019). Tuberculosis epidemiological situation in Ukraine. Infusion & Chemotherapy, (4), 5-9. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2019-4-5-9