(1)
Zaikov, S. V.; Kaidashev, I. P.; Gumeniuk, G. L. The Problem of Hypersensitivity to Local Anesthetics. IC 2020, 43-51.