Лабораторна диференційна діагностика токсичної й алергічної побічних дій протитуберкульозних препаратів у разі лікування хворих на туберкульоз із застосуванням лімфоцитарно-алергічного коефіцієнту

  • Ю.О. Матвієнко ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • О.М. Рекалова ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • О.Р. Панасюкова ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • В.М. Жадан ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • С.Г. Ясирь ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Abstract

Обґрунтування. Побічні реакції медикаментозної терапії є основною причиною переривів у лікуванні хворих на туберкульоз (ТБ) легень. На практиці лікарю-фтизіатру не завжди легко розібратись, яка виникла реакція: токсична, алергічна чи токсико-алергічна, що можуть мати у своїй основі як імунні, так і неімунні механізми розвитку. Клінічно вони часто подібні до алергічних реакцій, але розвиваються на тлі токсичної дії препаратів і частіше набувають затяжного перебігу, важче піддаються корегувальній терапії.

Мета. Розробити лабораторну методику визначення алергічної складової побічних реакцій до протитуберкульозних препаратів (ПТП) у хворих на ТБ.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося за участю 53 хворих на ТБ, які проходили стаціонарне лікування в інституті. Залежно від наявності клінічних і лабораторних ознак токсичних й алергічних реакцій до ПТП хворі були розподілені на три групи: А – з клінічними ознаками алергічних реакцій; ТА – з клінічними ознаками токсико-алергічних реакцій; Т – з ознаками токсичних реакцій. Роботу виконано коштом держбюджету України.

Для визначення алергічної складової побічних реакцій у хворих на ТБ з урахуванням показників, які характеризують різні ланки алергічної реакції, що розвилася, розраховувався розроблений нами лімфоцитарно-алергічний коефіцієнт (ЛАК). Ураховувалися показники імунорегуляторного індексу Т-лімфоцитів (ІРІ), тестів седиментації еритроцитів (РСЕ), викиду іонів калію (ВІК), інгібування міграції лімфоцитів (ІМЛ) з ПТП. При статистичній обробці застосовувалися ранжовані ряди даних з однаковою кількістю рангів, яка дорівнювала 5 (Burges C., 2010).

На першому етапі розраховували розроблений нами коефіцієнт гіперчутливості (КГ) за формулою: КГ = (∑ РСЕПТП + ∑ К+ПТП + ∑ ІМЛПТП) / 9, де ∑ РСЕПТП – сума рангів РСЕ до ПТП, ∑ К+ПТП – сума рангів ВІК до ПТП, ∑ ІМЛПТП – сума рангів ІМЛ до ПТП. Далі на підставі КГ розраховували ЛАК за формулою: ЛАК = КГ / ІРІ.

Результати та їх обговорення. Встановлено, що КГ був підвищений у всіх групах хворих, але найбільша його величина зареєстрована в групі А – 8,41±0,41 ум. од. (р<0,05). На відміну від КГ, ЛАК був достовірно підвищений тільки у хворих груп А й ТА, в яких клінічно визначалися ознаки алергії: 6,27±0,09 та 6,93±1,00 ум. од. відповідно (р<0,05). При цьому у хворих групи Т він перебував у межах референтних значень. Отже, зростання ЛАК за наявності клінічної побічної дії ПТП у хворих на ТБ можна вважати лабораторним маркером сенсибілізації лімфоцитів до ПТП.

Висновки. Отже, в складних випадках у разі розвитку побічної дії ПТП під час лікування хворих на ТБ обчислювання розроблених лабораторних коефіцієнтів КГ та ЛАК може допомогти диференціювати токсичний і алергічний ефекти ПТП.

Published
2023-01-30
How to Cite
Матвієнко, Ю., Рекалова, О., Панасюкова, О., Жадан, В., & Ясирь , С. (2023). Лабораторна диференційна діагностика токсичної й алергічної побічних дій протитуберкульозних препаратів у разі лікування хворих на туберкульоз із застосуванням лімфоцитарно-алергічного коефіцієнту. Infusion & Chemotherapy, (4.1), 42-43. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2022-4.1-32
Section
CONFERENCE THESIS

Most read articles by the same author(s)