Adverse reactions to anti-tuberculous drugs in patients with pulmonary tuberculosis and ways to eliminate them

  • M.M. Kuzhko National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv https://orcid.org/0000-0001-6730-9238
  • V.M. Melnyk National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv https://orcid.org/0000-0002-1310-7195
  • М.І. Gumeniuk National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv https://orcid.org/0000-0002-4365-6224
  • T.V. Tlustova National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv https://orcid.org/0000-0001-7930-5832
  • T.A. Sprynsian Civic Union “Communicable Diseases Intensive Care Association”, Kyiv, Ukraine

Abstract

ABSTRACT. Here we present the results of retrospective analysis of medical records of 2292 patients with all forms of pulmonary tuberculosis aged 20 to 65 years, who were treated at the National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine in 2000-2018. We analyzed the most common side effects of anti-tuberculous drugs and their impact on treatment effectiveness. Practical recommendations for the elimination of adverse reactions to anti-tuberculous drugs in order to increase the effectiveness of treatment of patients with pulmonary tuberculosis are given here.

Keywords: retrospective analysis, anti-tuberculous drugs, effectiveness of treatment, pulmonary tuberculosis.

References

Feshchenko Yu.I., Melnyk V.M., Opanasenko M.S. Neefektyvne likuvannia khvorykh na tuberkuloz lehen i yoho poperedzhennia [Ineffective treatment of patients with pulmonary tuberculosis and its prevention]. – K.: “Lira-K”, 2019. – 245 p. [in Ukrainian].

Nikolaieva O.D., Hritsova N.A. Analiz prychyny rozvytku nevdach likuvannia tuberkulozu lehen [Analysis of the cause of failure of pulmonary tuberculosis treatment]. Zb. nauk. prats spivrobit. NMAPO im. P.L. Shupyka. 2016; № 26: p. 457-461 [in Ukrainian].

Feshchenko Yu.I., Melnyk V.M., Matusevych V.H., Yukhymets V.A., Novozhylova I.A., Lynnyk M.I. Prychyny neefektyvnoho likuvannia khvorykh tuberkulozom v Ukraini ta shliakhy yoho pokrashchennia [Reasons for ineffective treatment of TB patients in Ukraine and ways to improve it]. Tuberkuloz i khvoroby lehen. 2011; t. 88, № 8; p. 27-30 [in Ukrainian].

Mordyk A.V., Puzyrova L.V., Batyshcheva T.L. Otsinka faktoriv, vplyvaiuchykh na rezultat vpershe vyiavlenoho infiltratyvnoho tuberkulozu lehen [Assessment of factors influencing the outcome of newly diagnosed infiltrative pulmonary tuberculosis]. Terapevtychnyi arkhiv. 2015; № 87 (11): p. 46-50 [in Ukrainian].

Kyselova Yu.Iu., Vasylieva I.A., Kazenyi B.Ia., et al. Aktualni pytannia likuvannia khvorykh tuberkulozom u suchasnykh umovakh i faktory, yaki vplyvaiut na efektyvnist khimioterapii [Current issues in the treatment of patients with tuberculosis in modern conditions and factors that affect the effectiveness of chemotherapy]. Tuberkuloz i khvoroby lehen. 2012; t. 89, № 9: p. 16-21 [in Ukrainian].

Ivanova D.A., Borysov S.Ie. Otsinka ryzyku i monitorynh hepatotoksychnykh reaktsii u khvorykh tuberkulozom [Risk assessment and monitoring of hepatotoxic reactions in patients with tuberculosis]. Tuberkuloz i khvoroby lehen. 2017; t. 95, № 9: p. 40-48 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 22.10.2008 № 600 “Pro zatverdzhennia standartu nadannia medychnoi dopomohy khvorym na khimiorezystentnyi tuberkuloz” [“About the statement of the standard of rendering of medical care to patients with chemoresistant tuberculosis”] [in Ukrainian].

Published
2020-12-21
How to Cite
Kuzhko, M., Melnyk, V., GumeniukМ., Tlustova, T., & Sprynsian, T. (2020). Adverse reactions to anti-tuberculous drugs in patients with pulmonary tuberculosis and ways to eliminate them. Infusion & Chemotherapy, (4), 13-16. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2020-4-13-16
Section
ORIGINAL STUDIES

Author Biographies

M.M. Kuzhko, National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv

Kuzhko Mykhailo Mykhailovych
Leading Researcher of Department of chemo-resistant tuberculosis
MD, professor.
10, M. Amosova st., Kyiv, 03038, Ukraine.
Е‑mail: kuzhko@ifp.kiev.ua

V.M. Melnyk, National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv

Melnyk Vasуl Мykhailovych
Vice-Director on Scientific Organizational and Scientific Methodical work
MD, professor.
10, M. Amosova st., Kyiv, 03038, Ukraine.

М.І. Gumeniuk, National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv

Gumeniuk Mykola Ivanovych
Leading Researcher, Department of Technologies of Treatment of Nonspecific Lung Diseases
MD, professor.
10, M. Amosova st., Kyiv, 03038, Ukraine.

T.V. Tlustova, National Institute of Tuberculosis and Pulmonology named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv

Tlustova Tetiana Volodymyrivna
Head of the Department of Diagnostic of Chemically Resistant Forms of Tuberculosis
PhD.
10, M. Amosova st., Kyiv, 03038, Ukraine.

T.A. Sprynsian, Civic Union “Communicable Diseases Intensive Care Association”, Kyiv, Ukraine

Sprynsian Tetiana
Vice director of the Civic Union “Communicable Diseases Intensive Care Association” (INCURE).
10, M. Amosova st., Kyiv, 03038, Ukraine.